← Terug naar de startpagina

Algemene voorwaarden

1. Website www.anneleendelille.be

1.1.
Elk gebruik van de website/aankoop via de website www.anneleendelille.be is onderhevig aan huidige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gedownload en opgeslagen via volgende link (PDF-formaat): https://www.anneleendelille.be/algemene-voorwaarden/algemene_voorwaarden.pdf

1.2.
Aankopen via de website zijn voorbehouden aan kopers dewelke de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Een koper dewelke nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt dient een bestelling te plaatsen via tussenkomst van zijn ouder of wettelijke voogd.

1.3.
Leveringen van goederen zijn voorzien in België en Nederland. In het geval de koper goederen in een ander land wenst te laten leveren, kan dit steeds worden geweigerd.

1.4.
De gegevens van Anneleen De Lille (hierna genoemd ‘verkoper’) zijn de volgende:

DENK GEZOND
Koning Albertlaan 184
Ondernemingsnummer 0643.708.727
Telefoon: 0473 40 21 23
E-mail: [email protected]

2. Werkwijze.

De te koop gestelde producten worden vermeld op de website www.anneleendelille.be. Om een bepaald product aan te kopen, dien je dit toe te voegen aan je winkelmandje op welke ogenblik je zal worden ingelicht over de koopsom (en verzendingskosten) verschuldigd aan de verkoper.

Vervolgens zullen de gegevens van de koper moeten worden ingevuld waaronder de identiteitsgegevens (naam, adres, e-mailadres) en het leveringsadres waarbij ook de wijze van levering en betaling zal dienen te worden ingegeven door de koper.

Navolgend zal de koper een overzicht ontvangen van de koopsom en de verzendingskosten verschuldigd door de koper waarna de koper teneinde tot aankoop te kunnen overgaan, de aanvaarding van de algemene voorwaarden zal dienen te bevestigen (aanvinken) vooraleer op de bestelknop te duwen waarna de koper zal dienen over te gaan tot betaling via het door hem gekozen betalingssysteem.

De koopovereenkomst met de koper is afgesloten eenmaal de koper een orderbevestiging ontvangt dewelke per e-mail wordt overgemaakt aan de koper. De totstandkoming van de koop wordt uitgesteld tot het ogenblik van de betaling van de door de koper bestelde producten. In het geval de betaling via het door de koper gekozen betalingssysteem zou worden geweigerd, zal de koop geen doorgang vinden.

De verkoper behoudt zich onder meer het recht voor om een bestelling van de koper niet te accepteren of te annuleren indien:

  • op het moment dat de bestelling werd geplaatst, er zich een fout van technische aard voordeed op de website;
  • het bestelde product niet beschikbaar is;
  • de verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;
  • onze beveiligingssystemen aangeven dat een bestelling abnormaal is of mogelijks frauduleus;
  • redenen heeft om aan te nemen dat de klant jonger dan 18 jaar is;

3. Prijs.

De op de website geadverteerde prijs betreft de prijs incl. BTW en eventuele andere belastingen.

Bovenop de prijs zullen de verzendingskosten verschuldigd zijn door de koper.

Volgende betaalmiddelen zijn mogelijk: Bancontact, iDeal.

4. Leveringstermijn – eigendomsvoorbehoud.

Eenmaal de koper een product heeft aangekocht en betaald, zal de verkoper van het product, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, binnen de hierna vermelde termijn overgaan tot verzending van het door de koper vermelde product naar het door de koper opgegeven leveringsadres:

  • Goederen op voorraad: 1 tot 5 werkdagen met dien verstande dat de leveringstermijn zal variëren afhankelijk van de gekozen vervoerder.

Informatie over de leveringstermijn vindt u in de orderbevestiging dewelke u via e-mail ontvangt na betaling van de koopsom.

In geval van vertraging in levering te wijten aan de verkoper kan u rechtstreeks contact opnemen met de verkoper om een nieuwe leveringsdatum af te spreken. In het geval de verkoper zou nalaten om tegen de nieuwe leveringsdatum tot levering van het bestelde product over te gaan, heeft de koper de mogelijkheid om de overeenkomst met de verkoper dewelke betrekking heeft op het bestelde product kosteloos te beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de verkoper.

De verzending van de producten door de verkoper naar de koper zal steeds op risico van de verkoper gebeuren.

De verkoper blijft eigenaar van de door de koper aangekochte goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de overeengekomen koopsom door de koper.

5. Herroepingsrecht.

De koper, dewelke optreedt als consument heeft het recht om ons mee te delen dat deze afstand doet van zijn aankoop en dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst waarna de koper onmiddellijk zal overgaan tot retournering. In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle kosten die gepaard gaan met het retourneren van de producten. Na het accepteren en valideren van jouw retour, zullen we de aankoop binnen de 10 werkdagen terugbetalen.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet de koper contact opnemen met ons per e-mail (bij voorkeur): [email protected] of per post gericht aan volgend adres: DENK GEZOND, Koning Albertlaan 184 9000 Gent (België), door middel van een ondubbelzinnige verklaring om ons te informeren over jouw beslissing om de aankoop te herroepen. Een voorbeeld van een herroepingsformulier kan je hier terugvinden.

Met de periode van 14 kalenderdagen kan je het gekochte artikel beoordelen en inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg behandelen. Je mag het artikel alleen uitpakken voor zover dit noodzakelijk is om jouw inspectierechten uit te oefenen. Het gekochte artikel wordt alleen in de originele staat en in de originele verpakking geretourneerd. Als het artikel niet langer verkoopbaar is omdat je het hebt gebruikt, wordt het artikel volledig in rekening gebracht.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende artikelen:

  • geassembleerde, gebruikte, vuile, beschadigde en onvolledige artikels;
  • artikelen waarvan de verpakking (geheel of gedeeltelijk) wordt geopend of waarvan de verzegeling is verbroken, waardoor ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;

6. Conforme levering - wettelijke garantie.

In het geval de koper zou vaststellen dat het door hem aangekochte product zichtbare gebreken vertoont, verbindt de koper er zich toe om deze zichtbare gebreken schriftelijk aan de verkoper mee te delen binnen de 5 dagen na ontvangst van het bestelde product. Bij gebreke van berichten van de verkoper binnen voormelde termijn van 5 dagen zal de verkoper kunnen aannemen dat de producten dewelke geleverd aan de koper geen zichtbare gebreken vertonen. Dit onverminderd de bepalingen inzake consumentenkoop zoals voorzien in de artikelen 1649bis – 1649 nonies oud Burgerlijk Wetboek dewelke voorrang zullen genieten.

In het geval de koper handelt in zijn hoedanigheid van consument zal deze gebruik kunnen maken van de wettelijke garantie zoals voorzien in de artikelen 1649bis – 1649 nonies oud Burgerlijk Wetboek.

Deze wetgeving voorziet in een garantie verstrekt door de verkoper van het product gedurende een termijn van 2 jaar vanaf de levering van het product waarbij de koper-consument al naar gelang het geval aanspraak kan maken op een herstelling of kosteloze vervanging dan wel prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid - overmacht.

De aansprakelijkheid van de verkoper ten aanzien van de koper zal, behalve in geval van opzet, bedrog of grove schuld van de verkoper dan wel in geval van lichamelijk letsel of overlijden als gevolg van een doen of laten van de verkoper, worden beperkt tot de koopsom verschuldigd door de koper aan de verkoper.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen of indirecte schade, zoals onder meer verlies van winst of het verlies van kansen, omzetverlies, of vordering van derden.

De verkoper is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen op basis van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht waaronder onder meer brand, overstroming, storm, opstand, staking, politieke onrust, pandemie, oorlog, terroristische activiteiten, enz.

In geval van overmacht zal de verkoper de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en zullen de verplichtingen van de verkoper worden opgeschort en de termijn voor de uitvoering van hun verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van overmacht.

8. Klachten.

Eventuele klachten naar aanleiding van een overeenkomst afgesloten door de koper en dewelke betrekking hebben op de levering en/of staat van geleverde producten worden bij voorkeur overgemaakt aan de verkoper via volgend e-mailadres: [email protected].

9. Gebruik van persoonsgegevens - cookies

De verkoper gebruikt de persoonsgegevens van de koper uitsluitend in overeenstemming met het privacybeleid op de website www.anneleendelille.be.

De meeste informatie is via deze website beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien er contact wordt opgenomen met Anneleen De Lille via e-mail of via telefoon of via de website (aankopen) dan kan er in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de verdere behandeling van de gestelde vraag/aankoop. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de Belgische regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat Anneleen De Lille anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelt, zoals internetbrowser, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam van de website waarlangs u naar deze website gekomen bent of waarlangs u deze verlaat, met het doel deze website te optimaliseren voor de bezoekers.

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten (bekijken, wijzigen of verwijderen) kunt u contact opnemen met Anneleen De Lille via het e-mailadres. [email protected]

Een cookie is een klein tekstbestand dat uw internetbrowser bewaart op uw computer, tablet of smartphone wanneer u een website bezoekt. www.anneleendelille.be gebruikt 4 soorten cookies. Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies verzekeren dat de website goed werkt. Daarnaast zijn er analytics cookies die geanonimiseerde informatie bevatten over het gebruik van onze website. Dit helpt ons onze website te optimaliseren. Voorkeurscookies waarin uw voorkeuren bewaard worden (gekozen taal, uw cookievoorkeuren). Tenslotte zijn er marketingcookies die uw surfgewoontes bijhouden. Cookies aangemaakt door social media websites, zoals YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en door gebruik te maken van onze website, geeft u ons de toestemming om ze te plaatsen.

U kunt uzelf ook uitschrijven voor cookies van alle websites via de instellingen van uw internetbrowser zodat ze niet langer bewaard worden. Gelieve de helpfunctie van uw internetbrowser te raadplegen om te zien hoe u dit kunt doen. Als u cookies uitschakelt of verwijdert, zou het kunnen dat uw ervaring op de website tegenvalt.

10. Nietigheid – toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken.

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare bepalingen zullen in dat geval vervangen worden door geldige en uitvoerbare bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen waarbij de rechtbank in geval van discussie hierover het laatste woord zal hebben.

Op alle overeenkomsten gesloten tussen enerzijds de verkoper en anderzijds de koper zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen zullen uitsluitend de Belgische rechtbanken rechtsmacht hebben om kennis te nemen van alle geschillen die tussen enerzijds de verkoper en anderzijds de koper zouden rijzen.